Moderní energie
pro Vás

Dotační poradenství

OPPIK

 • Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

 • Úspory energie

 • Úspory energie v SZT

 • Obnovitelné zdroje energie

 • NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita

 • NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Akumulace energie

 • APLIKACE

 • INOVACE

KOMPLENÍ DOTAČNÍ PORADENSTVÍ OD A DO Z

Garantujeme Vám profesionální jednání a kvalitu služeb za dodržování principů moderní energetiky, ekologické šetrnosti a inteligentního hospodaření s energiemi. Principem naší nabídky je poskytnout Vám komplexní servis při financování energetických úspor pomocí dotačních programů – vždy se snažíme propojit technické řešení s ekonomickými aspekty s přihlédnutím k legislativním podmínkám ČR a zejména s přihlédnutím k parametrům daného dotačního programu.

ROZSAH SLUŽEB

V rámci dotačního poradenství dle předchozí nabídky Vám zajistíme komplexní službu při podání potřebné žádosti, při zpracování všech žádostí o platbu a také přípravu všech dokumentů v průběhu udržitelnosti projektu v tomto rozsahu:

 • Přípravu Žádosti o podporu a souvisejících ekonomických rozborů a plánování (v úzké spolupráci s odbornými pracovníky klienta i dalších potenciálně se účastnících subjektů).
 • Přípravu všech ostatních relevantních dokumentů a povinných příloh žádosti dle podmínek operačního programu a konkrétní výzvy (opět v úzké spolupráci s klientem).
 • Sledování procesu hodnocení žádosti v komisích a orgánech hodnotící instituce.
 • Komplexní realizační management a reportování směrem k dotčeným orgánům.
 • Zpracování žádostí o platbu, včetně zapracování případných výhrad a doplnění.
 • Zpracování změnových řízení v průběhu realizace a udržitelnosti projektu.
 • Zpracování průběžných pololetních zpráv na základě doložených podkladů.
 • Zpracování monitorovacích zpráv v průběhu období udržitelnosti.
 • Příprava podkladů a doporučení před konáním kontroly na místě.
 • Fyzická účast konzultanta při všech kontrolách na místě.
 • Kontrola všech náležitostí povinné publicity.
 • Konzultace průběhu realizace projektu se zástupci poskytovatele dotace.
 • Kontrola připravených podkladů před odesláním na poskytovatele dotace.